8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

AAC Magazine

Paul Mwazha Teaching Easter Sabbath 2014

Paul Mwazha’s teaching at Guvambwa 19 April 2014, Easter Sabbath Vana vaBaba vangu, nyika yava kuguma. Mazvinzwa. Eh Mobatisisa, togadzirira. Togadzirira kuuya kwaJesu. Inguva yekupinda muChurch yaJesu iyi. Nhaika. Vanhu vachibhabhatidzwa imomo. Ndomune dzidziso yaMwari. Vachigamuchira Mweya Mutsvene imomo, vachifamba munzira dzaMwari. Nhaika. Eh. Zvino asi tinofara zviri kuita, nyika […]

Zaka Conference at Goko Dam – Masvingo Province 21-23 January 1989

We had a fruitful time of God as the Lord Jesus was with us. It was a Sabbath and the worshippers belonging to the Zion Sect came to where we held service and asked me to assist them, “Servant of God the scorching sun has parched the earth, the land […]