8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba
Ini ndadzoka ndive somuranda
Ini ndadzoka kumusha Baba
Ndibatei somuranda

Iyo Nhaka pfuma yeupenyu
Yakatange nayo kure kure
Akaidya pamwe neshamwari
Yakapedzwa nezvipfeve

Pfuma yose yakati yapera
Zano zvose mufaro zavapera
Akafunga zvokutsvaga basa
Akawana renguruve

Kudya kwakwe, kudya kwenguruve
Nzara nhamo zvomumanikidza
Zviri nani ndidzoke kumusha
Ndino shanda somuranda

Vakamuziva achiri kure
Vakamhanya kumuchingamidza
Aiwaka vakafara kwazvo
Nemisodzi yerufaro

Vakatora Mhuru kuuraya
Vakatanga kuita mutambo
Vakadana hama neshamwari
Kufarira murashiki

[A Song from the Parable of The Lost Son – Luke 15:11-32]

Lost Son

 

Follow us on your Preferred Social Media Platform

5 thoughts on “Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32”

  1. Nzvimbo itsvene bvisai shangu Jesu Wauya [The place is Holy, remove your shoes. Jesus has come]
    Rakayerera ropa raJesu, Rakayerera ropa romwanakomana [Jesus blood was shed. The Son of Man blood was shed]
    Rakayerera ropa kusunungura zvivi [Blood was shed for the forgiveness of sin]
    Rakayerera ropa pamuchinjikwa [Blood was shed on the cross]

    Watch the Video Here – https://theafricanapostolicchurch.wordpress.com/2015/01/09/nzvimbo-itsvene-bvisai-shangu-jesu-wauya-the-place-is-holy-remove-your-shoes-jesus-has-come/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *