8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah mukuru!
Kurumbidzai mose!
Wakatipa gore idzva
Wakakurumbidzwa

Wakatichengeta Iye
Gore rapfuura
Tose tiri mberi kwako
Nezvipiko zvedu

Tinotenda Mwari Baba
Nedzo tsitsi dzako
Tinozvipa Kwauri
Neyo mwoyo yedu

Tinoda kurumbidza
Namabasa edu
Toda kutevera Jesu
Tiende kudenga

Dzose nguva dzatinadzo
Dzive dzako Ishe
Namasimba edu ose
Apirwe kwauri

Kudzamarare uuye
Jesu namakore
Negore rakanakisa
Guru rokudenga.

aac41.jpg

Follow us on your Preferred Social Media Platform

5 thoughts on “Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)”

  1. Watinotenda ndiye Jehova jire wakakwidzwa pagomo reMoria,ndiwe mweya mukurukuru wakauya kuzoita ugaro hwako mune ino nyika ,jehova mufudzi hama nomuchengeti .ndiwe mhinduro kumibvunzo yose!!!

  2. Evhangeri iyi youshe icaparidzirwa kunyika dzose .cive capupu kumarudzi ose ipapo kuguma kucasvika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *