8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Paul Mwazha Teaching Easter Sabbath 2014

Paul Mwazha’s teaching at Guvambwa 19 April 2014, Easter Sabbath

Vana vaBaba vangu, nyika yava kuguma. Mazvinzwa. Eh Mobatisisa, togadzirira. Togadzirira kuuya kwaJesu. Inguva yekupinda muChurch yaJesu iyi. Nhaika. Vanhu vachibhabhatidzwa imomo. Ndomune dzidziso yaMwari. Vachigamuchira Mweya Mutsvene imomo, vachifamba munzira dzaMwari. Nhaika. Eh. Zvino asi tinofara zviri kuita, nyika dzese dziri kuuya muThe African Apostolic Church. Eh. Kwese kwese. Ah kwese kwatiri kuenda ndozvazvinoita izvozvi. Ah Eh veduwe. Nguva yakwana. Farai, nokuti vana vaBaba wangu, nyika ino haisi yedu, inyika yenyama. Kana munhu afa handiti zvinonzi haachipo waenda. Pakuviga vanoti tava kuisa ivhu kuvhu, Eh ivhu iri kairi. Munhu ndiye anoita kuti utaure, umire, ufambe, udye, unamate, unwe. Eh. Zvinokonzerwa neMweya uri mumunhu. Kana munhu afa mweya unobuda. Ivhu iri rinozotaura? [congregation responds – Kwete!] Hariore? [Rinoora]. Saka richivigwa ka, richiiswa muvhu kuitira kuti vanhu varege kunhuhwirwa. Zvino asi mweya unofa here? [congregation responds – Kwete!] Unoenda kudenga. Kana munhu afa akaenda kudenga asina Mwari, mweya wake unonoiswa mueGehena, kwakutsva nekusingaperi. Eh, mweya haufe. Kana anga ari anga achitenda, apinda muThe African Apostolic Church , angachichengeta murawo, mweya wake unoenda muparadise maanogara nengirozi pamwechete. Vachirarama nekusingaperi.

Saka tichiti Mwari waAbraham nyika yava kuguma. Vana Abraham vatowoko kudenga. Zvino, saka munhu anotimirira kudenga ndiJesu, Handizvo here? [congregation responds – Amen!] Saka ndiye anotipa mweya waMwari Baba noMweya wake, handizvo here? [congregation responds – Amen!]. Mweya waMwari Baba noMweya waMwanakomana wogara matiri. Tove vatsvene. Tove vaaApostora vaJesu vanaMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Kufa hupinda. Handiti kune vamwe vari muno muchurch vakavainda, ndikavadzora? [congregation responds – Amen!] Ivavo ndovanonzwisisa kuti ndakatumwa naJesu. Uyezve ndovanoziva kuti Pauro Mwazha arikudenga ari panyika, handizvo here? [congregation responds – Amen!] Vamwe vari kurota variko kwavari, ivavo muri kuona vari kuzouya vachibhabhatidzwa.

Zvino mogadzirira vana vaBaba vangu. Nguva yapera, nyika yavakuguma. Mazvinzwa ka? [congregation responds – Amen!] Eh, moramba muchida Mwari saizvozvo. Muchichengeta mitemo gumi nhai? [congregation responds – Amen!] Mitemo gumi ndokutenda. Asi ka muno goneswa naMwari. Kana maira matenda mukabhabhatidzwa munopiwa Mweya wokuteerere shoko raMwari. Mazvinzwa? [congregation responds – Amen!] Ndatenda hangu vana vaBaba wangu. Moramba makadaro.

MaBishop akaita zvakanaka kuronga mazuva akawanda kudai. Nhasi isSabata, tozobva pano nomuvhuro. Zvinogonekwa navanhu vasina Mwari izvozvo? [congregation responds – Kwete!] Inguva! Ingirozi inokuitisai izvozvo. Ngirozi yeChurch irikupinda mamuri. Mweya Mutsvene wouya ndowokuitisai izvozvo. Nokuti mazita enyu akanyorwa. Sezvakanyorwa zvichinzi, vanhu vake vacharwirwa, ivo vese vane mazita akanyorwa mubhuku. Mukaverenga muPart One kana Part Two yekutumwa kwaPauro Mwazha weAfrica munozviwana zvirimo izvozvi. Eh. NeDate ravakanyora. Ndini ndakapuhwa bhuku racho, nepanzvimbo yacho pandaizvipirwa. Zviri mumabhuku ekutumwa Part one ne Part Two. Saka ndakanzi nyorera vana vari kumaUniversity kuti vagozokubatsira mukusikwa kwenyika itsva Africa, iyi. Vanhu vakafunda, vane zivo vane njere ndovane chido chekuverenga mabhuku aya. Vano verenga Bibheri, voverenga mabhuku ekutumwa kwaPauro Mwazha weAfrica Part One ne Part Two, zvichienda mimisoro yavo. Hamuone pavanenge vasumuka vachidzidzisa. Ah vave nezivo wena, Ah vari kuziva, vari kuverenga. Kubva kuchakaipa kuziva. Moramba makadaro vana vaBaba wangu.

Hatisi venyika, tiri ngirozi, tiri vana vaMwari. Nguva yedu yekudzokera kwatakabva, yekuguma kwenyika, ndonguva yeRecreation of Africa panyika, vanhu voda Mwari savari kudenga, vove sengirozi. Dzove Angels. Saka ndakabvunzwa ndikati “I am the Angel of Africa”. Zvino vana vengirozi handiti ingiroziwo?[congregation responds – Amen!] Muri vateveri vangu ka, muri seni. Mweya unopinda mandiri ndouno shanda mamuri. Dzidziso yaMwari yandinochengeta inonditisa kuti Mwari andide ndoyamuri kuchengeta. Tiri chinhu chimwechete. Eh. Tiri vateveri vaJesu, tese. Musasuwe, farai, uye musambo kahadzika, Ah kwete, Aiwa. Makangodiwa henyu, mochifara, nyika ino ndeyenyu denga nderenyu. Uye kunakirwa hakuchaperi kwamuno wana kwaari. Munorwara muchiporeswa, munofa muchi mutswa. Vamwe vanorasika vakundwa naSatan, vachiuya vachisunungurwa, vachishambwa woita seasina kumbotadza. Handizvo here? [congregation responds – Amen!] Obva wapihwa simba rekusatadza zve, nhai? [congregation responds – Amen!]  Mwana waregererwa zvitadzo zvako, chienda asi usazotadza zve.

Hamuchiri vanhu vana vaMwari, ichokwadi. Ini ndozviziva izvozvo, nekuti I pray for you day and night, nguva dzose. Muri vana vaMwari. Denga nderenyu. Moramba makadaro. Ah kwazvo. Africa forward, Never Backwards, Halleluyah. Ndiyani akaimbisa izvozvo? [congregation responds – Bishop Manjongolo!] Hallelujah, Africa Forward, Never Backwards. Yavanhu veAfrica, pamberi, ichokwadi. Hatisi vanhu, We are Angels, chaizvo sure. Hamusiri vanhu, muri vana vaMwari. Eh moramba makadaro. Batisisisai icho chamunacho. Ndatenda hangu vana vaBaba wangu. Saka farai, hakuna kusuwa muvanhu vaMwari, tinomufaro mazuva ose! Amen! Ndatenda ([congregation sings – Toita mufaro mumoyo, takatengwa neropa raJesu]

Patinenge toita benediction mutaure kunaMwari, ngirozi dziri pano, dzinonzwa mashoko aya, dzichiatakura dzichiisa kudenga. Mazvinzwa ka. Mwari anesu. Hanzi ndinemi mazuva ose kuzvika pakuguma kwenyika, handikusieyi muri nherera. Hanzi nguva haimbo svika yandinokusiyayi muri mega. Farai vaApostora veAfrica. Farai vaApostora vaJesu. You are Angels of Africa. Muri ngirozi. Ngirozi dzinaMwari nhaika, dzine simba raJesu, nesimba raMwari Baba. Zvino You are Angels of Africa nekuti wamunotevera iAngel yeAfrica. Akati I am The Angel of Africa, The Only Ernest Mwazha in Southern Rhodesia. Nyika yedu yanga ichiri Rhodesia mazuva iwayo. Zvino tiri vana vaMwari, takango berekwa takadaro, nhaika. [congregation responds – Amen!] Musava munyama, Kwete. Uye batai dzidziso, tererai zvamunodzidziswa, zvamunorairwa, zvinobva zvaita zvakanaka. Asi muri kuita ka. Hamuna chinonetsa muchurch revaaApostora veAfrica. Vanhu vakawanda semvura yegungwa, sejecha regungwa, asi no problem, inhema here? [congregation responds – Amen!] Eh, You are Angels, You are Angels, chokwadi, chokwadi vanangu, ah chokwadi. Ndakakuberekeswai naJesu [congregation responds – Amen!] . Aiwa zvakanaka.

Ndokuisai munaMwari, mazvinzwa. Chinodiwa rutendo netariro, wotarisira zvakanaka bedzi. I tell you, You are Angels. Handikusieyi muri mega. Nyangwe kwandinenge ndiri ndinenge ndichikunamatirai. Ichokwadi. Handikusieyi muri mega, Jesu haandisiye ndiri ndega. Uye Mwari Baba havasiye Jesu ari ega. Aiwa. We are Angels of Africa. Ichokwadi. Nyika dzose dzamirira Pauro kuti apedzise basa revhangeri yaMwari. Zvino Pauro ndiyani? Ndimi! Eh, you are Mwazharians, handizvo? [congregation responds – Amen!] Hallelujah!

Zvino! Kungati ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu, Norudo rwaMwari Baba, nokuwadzana kwaMweya mutsvene, zvive zvinogara nemi mese, Zvino! kudzamarare kwekusingaperi. [congregation responds – Amen!] Mwari ngaave nemi [congregation responds – noMweya wako] Garai nokunyarara [congregation responds – Muzita raTenzi Amen!]

Ah ichokwadi, toita rufaro mumoyo!

Paul Mamvura Enerst Mwazha of Africa
Paul Mamvura Enerst Mwazha of Africa
Follow us on your Preferred Social Media Platform

13 thoughts on “Paul Mwazha Teaching Easter Sabbath 2014”

  1. Your work is appreciated.keep updating especially about the holy communions under way.THANK YOU

  2. tinotenda matenga akaita nyasha…….kutuma Pauro kuparidza vhangeri…..taakugutswa namashoko anobva kudenga isu vana vamapofu…..ONAI zvoshamisa…..Ngaaropafadzwe unoti kuvanhu honai Mwari wenyu…Africa forward ever…..!backwards never.

  3. Uku ndiko kudya nokunwa koMweya yedu. Tichidya mashoko aMwari anobva kudenga naPauro Mwazha weAfrica, nokunwa pamamvura mazhinji pana Pauro Mwazha weAfrica. Kudzai Jehovha

  4. pauro mwazha weafrica akatumwa zvechokwadi dai vanhu vaiterera nekutenda chokwadi denga vairipinda.chete chinotisimbisa ndechokuti panguva yaNoah vakatomboti sei mwari audza iwe saka vanotenda keep on faith. The gospel preached by Paul Mwazha of Africa is a product of heavenly origin it was engineered in the heavenly,masterminded by a divine intellect jesus christ son of the might living God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *