8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

UnAuthorised Business and Publications

Mwazha-Apostolic

Follow us on your Preferred Social Media Platform

7 thoughts on “UnAuthorised Business and Publications”

  1. Tino tenda ishe wedu JESU CHRISTU wakatitumira muranda wake Paul Mwazha kuzozorodza vanotenda pamazuva ano ekupedzisira.Mwari wakatida chokwadi. Dai zvanga zvisina kudaro taifira murima. Kudzai Jehovha!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *