8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Edmos Shumba’s Testimony – Migraine gone with Baptism

Edmos Shumba

I had a serious migraine since 1974: my parents tried every trick to have this illness cured but in vain. When I started working in 1990 I visited all the reputable private doctors and a foreign neurologist but in vain. I resigned myself to a life of tablets everyday.  Muviri wangu wese was smelling tablets until 2005.

That year I was transferred to Hwange from Bulawayo where I repented and got baptised in The African Apostolic Church. And since then I am yet to visit my former private doctor since I had become his permanent patient.

My total cure is so mysterious to my relatives, private doctor and friends and my answer to everyone is PAURO WAKATUMWA NA JESU KUZOZORODZA VANOTENDA. MUMAZISO EDU MUNHU SESU ASI PAMAZISO AMWEYA MUTSVENE IBASA RAMWARI BABA. SAKA HUYAI MESE MUZORODZWE!

Contact Edmos Shumba for more information on his testimony.

 

 

Follow us on your Preferred Social Media Platform

13 thoughts on “Edmos Shumba’s Testimony – Migraine gone with Baptism”

    1. “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.” [Matthew 11:28-30]

  1. Anonzi Jehovha anotaura chinhu nekuchiita….,pamberi nebasa ramwari munhu washe.Pauro Nhume Tungamira isu titevere..Takapiwa musunguri pazvinetswa vana veAfrica.

  2. Ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru akaitwa newe ose anokurumbidza hukuru hwako Mwari hunoshamisa kwazvo

  3. Paul Mwazha was truly divined by God lets witness God’s works among the people as it was written in Isiah 12. If we did that we shall see God has passion with us and have did a good thing that is unforgettable.taidziwanepiwo nyasha dzekunzi vana vamwari dai Pauro asina kutumwa. farai munashe nguva dzose ndinopamidzazve farai. Ishe wakamboenda asi akadzoka apinze kudenga isu tose. wozodei vanhu vachirwirwa zvakadai panguva yakare hazvina kumboitika asi zvoitika pamuzuva apauro vanhu vaakushamisika,ngavashamisike asi jesu paachauya kuzotonga mhosva dzavapenyu nedzavakafa vachatenda kuti zvirokwazvo yanga iri nhume yamwari nhai asi zvinenge zvisingachabatsiri. Panguva yakaroverwa jesu vamwe vakazoyeuka atofa voona masigns kwaakuti zvirokwazvo anga ari mwanakomana wamwari saka ukamirira ivavo uchasara,mashoko echokwadi ari pahymn 64 anoti paimba yegwaina ramwari pindai nzvimbo ichiripo, tinodaidzwa naiye muridzi anoda kuti vose vapinda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *