8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Archive for Month: February 2014

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga Pasina wakayamura, Kuzviita kwako Aya Makomo amire, Akasikwa newe, Akamira akasimba, Nokutsigwa newe Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe. Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe. Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe, Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera. Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira, Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake. Wakati kuvaponisa, […]

slide

All Scripture is Breathed out by God

All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. (2 Timothy 3:16, 17 ESV)

slide

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako, Mwari, Ishe wechokwadi Ose marudzi enyika  Ngaawane ruponiso.   Namabvi kunei nyika Ngaapfugame panewe Dzidzamare dzose ndimi  Dzireve ukuru hwako.   Tonga, Tonga, Ishe Jesu!  Kuuya newe kufara,  Nezvikanganiso zvedu  Yatadzika yose nyika.   Tarira nyika yokwedu,  Urege kuipa kwayo  Urege kutsamwa kwako  Isingafi mhuri yayo.   Ramba Ishe tisazvidza Zvidzidziso zvezwi rako;  Ugozotimutsirira  Tinzwe nechokwadi chako