8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Pauros watumwa kufamba naro vhangeri

Follow us on your Preferred Social Media Platform

10 thoughts on “Pauros watumwa kufamba naro vhangeri”

  1. Takangodiwa hedu,saka ngatimudeiwo hedu……..Mwari IPA Pauro Mwazha weAfrica makore mazhinji tinaye…..Amen!!!!!!!

  2. Ndinotenda Mwari wakatuma Paul Mwazha we Africa kuzorodza vanotenda. Uye ndinotenda Mwari akapinda kumutungamiri/vaundamiri vakaita Blog iri. It was professionally done. Africa Forward,never backwards!

  3. Pauro wakatumwa kuparidza vhangeri naJesu, yoruponesu muAfrica. Kuti tiende kudenga taponeswa naye. Amen.

  4. i would like to thank God of Paul Mwavha of africa,who answering my prayers, the are many good things that are happening in my life. make me do Your laws in the name of JESUS who sent Paul Mwavha of africa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *