8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Follow us on your Preferred Social Media Platform

8 thoughts on “Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015”

  1. Tidzidzise Mudzidzisi!Ndiwe wakatumwa naJesu pamazuva ano okupedzisira!Paul Mwazha weAfrica Mutumwa wechinomwe!!!!!!!

  2. ngatifambe bedzi zvakafanira evhangeri yajesu,nekuti sylabus yakapera Pauro akadzizdzisa tava parevision time. iternity had to take temporary mortality inorder to purchase immortality for the mortal. Superiority had to take temporary inferiority in order to purchase superiority for the inferior. that is why there is coalition of consolation and dispensation in the African Apostolic Church

  3. PAUL MWAZHA HAS SAID KUFUDZA DZINOFA SO ALL THE CHURCH MEMBERS LETS TRY BE LIKE HIM IN ALL OUR DOINGS. HOW CAN THIS BE THE ANSWER IS BY FOLLOWING HIS TEACHINGS. PAUL MWAZHA HAABI,HAAVENGI,HAAITI UPOMBWE,HAAROYI,HAANA CHIZIVANO,HAAANA GODO,HAANYEI SAKA IF YOU HIS QUALITIES BE IN A POSITION TO BE LIKE HIM TO INHERIT THE KINGDOM OF HEAVEN. ASI UKAONA UCHIITA ZVIMWE ZVEZVIZVI HAUSATI WAVA SAYE. AFRICA FORWARD NEVER BACKWARDS FORWARD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *