8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Tag: Mwari wakanaka

God’s Commandments | What Does The Bible Say?

but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. [Exodus 20:6] For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. [1 John 5:3] “You shall therefore love the Lord your God and keep his […]

slide

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako, Mwari, Ishe wechokwadi Ose marudzi enyika  Ngaawane ruponiso.   Namabvi kunei nyika Ngaapfugame panewe Dzidzamare dzose ndimi  Dzireve ukuru hwako.   Tonga, Tonga, Ishe Jesu!  Kuuya newe kufara,  Nezvikanganiso zvedu  Yatadzika yose nyika.   Tarira nyika yokwedu,  Urege kuipa kwayo  Urege kutsamwa kwako  Isingafi mhuri yayo.   Ramba Ishe tisazvidza Zvidzidziso zvezwi rako;  Ugozotimutsirira  Tinzwe nechokwadi chako

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160) Kudza Jehovah mukuru! Kurumbidzai mose! Wakatipa gore idzva Wakakurumbidzwa Wakatichengeta Iye Gore rapfuura Tose tiri mberi kwako Nezvipiko zvedu Tinotenda Mwari Baba Nedzo tsitsi dzako Tinozvipa Kwauri Neyo mwoyo yedu Tinoda kurumbidza Namabasa edu Toda kutevera Jesu Tiende kudenga Dzose nguva dzatinadzo Dzive dzako Ishe […]

slide
slide

Edmos Shumba’s Testimony – Migraine gone with Baptism

I had a serious migraine since 1974: my parents tried every trick to have this illness cured but in vain. When I started working in 1990 I visited all the reputable private doctors and a foreign neurologist but in vain. I resigned myself to a life of tablets everyday.  Muviri […]

Mwari Wakanaka. God is Good

Mwari wakanaka, wakatichengeta (God is good, he looked after us) Hama ngatimunamate (Brothers lets worship him) Mwari wacho, Mwari wevarombo (This God, is a God for the poor) Mwari wacho, Mwari wenherera (This God, is a God for orphans) Ini ndaimbotambura, Ndiye akandichengeta ( I used to suffer, its Him […]