8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Tag: divine commission

Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga Tomupei Mambo wekudenga Rangarira Mambo wekudenga Hounou uMambo wekudenga Tapiwe uMambo wekudenga Toitei Mambo wekudenga Taungana Mambo wekudenga

slide

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako, Mwari, Ishe wechokwadi Ose marudzi enyika  Ngaawane ruponiso.   Namabvi kunei nyika Ngaapfugame panewe Dzidzamare dzose ndimi  Dzireve ukuru hwako.   Tonga, Tonga, Ishe Jesu!  Kuuya newe kufara,  Nezvikanganiso zvedu  Yatadzika yose nyika.   Tarira nyika yokwedu,  Urege kuipa kwayo  Urege kutsamwa kwako  Isingafi mhuri yayo.   Ramba Ishe tisazvidza Zvidzidziso zvezwi rako;  Ugozotimutsirira  Tinzwe nechokwadi chako

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160) Kudza Jehovah mukuru! Kurumbidzai mose! Wakatipa gore idzva Wakakurumbidzwa Wakatichengeta Iye Gore rapfuura Tose tiri mberi kwako Nezvipiko zvedu Tinotenda Mwari Baba Nedzo tsitsi dzako Tinozvipa Kwauri Neyo mwoyo yedu Tinoda kurumbidza Namabasa edu Toda kutevera Jesu Tiende kudenga Dzose nguva dzatinadzo Dzive dzako Ishe […]

slide
slide

“Who can we commission, who can go on our behalf?”

At the end of the year, in 1951 I heard a voice in my sleep saying “Who can we commission, who can go on our behalf?” I went to Rev Chidarikire early in the morning and related to him this relevation. He said to me “A, I imagine it has […]